รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 317พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 [19 เมษายน 2549]
 318กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาตการตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาต
 319ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 320ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2549
 321แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 123 ตอนที่ 6 ก วันที่ 23 มกราคม 2549]
 322พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549
 323กฎกระทรวง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2549
 324กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549
 325กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2549
 326ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
 327ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานแสดงตนและการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
 328ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการพิจารณาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 329พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 331พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
 332พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 333พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549
 334พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549
 335คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 56/2548 เรื่อง พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 มาตรา 5 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 มาตรา 5) มาตรา 16 และมาตรา 17 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย
 336คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 57/2548 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคทางเลือกที่สาม
 337คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 58/2548 เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 หรือไม่

Total 121 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.