รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 277คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 52/2548 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาธิปไตย
 278พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 4 และจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2549
 279พระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. 2549
 280กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546]
 281ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา [เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา อำเภอแปลงยาว เทศบาลตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว เทศบาลตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว]
 282ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชลบุรี [เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ เทศบาลตำบลคลองตำหรุอำเภอเมืองชลบุรี เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ
 283ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แก้ไขประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 284ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 4 และจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
 285ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 4 และจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
 286ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
 287กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2549 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521]
 288กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครนายก พ.ศ. 2549 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518]
 289พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2549 [บทบัญญัติในลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัทของบรรพ 3]
 290พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 [เพื่อบัญญัติความผิดและบทลงโทษสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด กรณีที่มิได้ดำเนินการจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหม
 291พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพรหมณี ตำบลบ้านใหญ่ และตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2549
 292พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2549
 293พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. 2549 [ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2549]
 294พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2549
 295พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ให้ใช้วิธีอื่นในการส่ง และแจ้งข้อมูลให้บริษัทข้อมูลเครดิต และปรับอัตราโทษทางอาญา]
 296พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด – นครราชสีมา ตอนบ้านไผ่ – บ้านโคกอุดม พ.ศ. 2549

Total 121 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.