รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 257คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 47/2548 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคแรงงาน
 258คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 48/2548 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
 259คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 49-50/2548 เรื่อง ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งคำร้องของจำเลย (นางทัศนีย์ ศิริชัย และนายดลธนะ ศิริชัย) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264ว่าพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 3
 260กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 [เก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะธนาคารอิสลามโอนเนื่องจากการให้เช่าซื้อ]
 261กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549
 262กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พ.ศ. 2549 [เหรียญกษาปณ์เงิน ราคาหกร้อยบาท และสิบบาท]
 263พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2549 [ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549]
 264พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2549 [ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549]
 265กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
 266กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี พ.ศ. 2549
 267ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี]
 268ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา, เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน, เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม]
 269ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [เทศบาลตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม, เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม, เทศบาลตำบลนาเยีย กิ่งอำเภอนาเยีย]
 270ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี [เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี]
 271ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท]
 272ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน]
 273ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]
 274ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์ [เทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ]
 275ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549
 276คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 51/2548 เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุสวาสจัดสรรที่ดิน กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 มาตร

Total 121 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.