รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 297พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (บางแพ) – บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 35 (สมุทรสงคราม) ตอนอำเภอบางแพ – อำเภอบางคนที พ.ศ. 2549
 298พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 สายเลี่ยงเมืองป่าซาง ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (บ้านสะปุ๋ง) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (บ้านทุ่งแป้ง) พ.ศ. 2549
 299กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย พ.ศ. 2549 1 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501]
 300ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549
 301คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 53/2548 เรื่อง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่งคำร้องของจำเลย (นายธนิต จันทะยาสาคร) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264ว่าพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
 302คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 54/2548 เรื่อง ศาลจังหวัดลำพูนส่งคำร้องของจำเลย (นายสัจจา สุริยกุล ณ อยุธยา) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5 และมาตรา 32 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
 303คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 55/2548 เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ 1516/2546 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 39/2517 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2517 ซึ่งออกตามความ
 304พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 [ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 2 เมษายน 2549]
 305แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [เหตุผลในการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 2 เมษายน 2549]
 306ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 307ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 308ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
 309ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร
 310ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 311กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานทำประกอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
 312กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526]
 313กฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจำนวน 8 ฉบับต่อไปอีกหนึ่งปี) [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518]
 314กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541]
 315ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
 316ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุทัยธานี [เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง]

Total 121 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.