บุคลากร
บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา พายุพัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา พายุพัด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

นาง อมรรัตน์ ศิริไปล์
นาง อมรรัตน์ ศิริไปล์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร. จันทิมา ชุวานนท์
ผศ.ดร. จันทิมา ชุวานนท์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

ผศ. ธัชกร วงษ์คำชัย
ผศ. ธัชกร วงษ์คำชัย
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
งานบริหารทั่วไป

นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่วนอำนวยการ

นางสาว มนสรรพพร เสนารา
นางสาว มนสรรพพร เสนารา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานหอสมุดและสารสนเทศ

นาง วิลัยพร พิเดช
นาง วิลัยพร พิเดช
ตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดและสารสนเทศ

นาง วิภาณี กองสวัสดิ์
นาง วิภาณี กองสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวารสาร

นาย นพดล คล่องการเงิน
นาย นพดล คล่องการเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาว สุดาวดี ทิพย์นุช
นางสาว สุดาวดี ทิพย์นุช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นาย คะแนน จำรูญศิริรุ่งโรจน์
นาย คะแนน จำรูญศิริรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

นาย ชนาธิป เกิดโพชา
นาย ชนาธิป เกิดโพชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง วิศวกร

นางสาว ธนวรรณ มั่นอ่วม
นางสาว ธนวรรณ มั่นอ่วม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา