บุคลากร

อาจารย์ วิชัย สีแก้ว
อาจารย์ วิชัย สีแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ
อาจารย์ ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ชมพูนุท ถาวรวงศ์
อาจารย์ ชมพูนุท ถาวรวงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นาง ริษา สุ่มประเสริฐ
นาง ริษา สุ่มประเสริฐ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป

นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป ชำนาญการ

นาง วิลัยพร พิเดช
นาง วิลัยพร พิเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาว มนสรรพพร เสนารา
นางสาว มนสรรพพร เสนารา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานหอสมุดและสารสนเทศ

นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
ตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดและสารสนเทศ

นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

นางสาว วิภาณี แก่นทิพย์
นางสาว วิภาณี แก่นทิพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาว สุดาวดี ทิพย์นุช
นางสาว สุดาวดี ทิพย์นุช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นาย ชนาธิป เกิดโพชา
นาย ชนาธิป เกิดโพชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นาย นพดล คล่องการเงิน
นาย นพดล คล่องการเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง วิศวกร ชำนาญการ

นางสาว ธัญญพัทธ์ มั่นอ่วม
นางสาว ธัญญพัทธ์ มั่นอ่วม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์