ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
          ปรัชญา

                    ประสานงานด้วยความฉับไว ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการ บริหารงานด้วยความโปร่งใส

          วิสัยทัศน์

                    มุ่งพัฒนาหน่วยงานเพื่อการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลด้วยความฉับไวด้วยหลักธรรมาภิบาล

          พันธกิจ

                    1. สนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                    2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัยทั้งในด้านการบริหารงานและบริการ

                    3. เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

                    4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการจัดการความรู้แบบยั่งยืนตามยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society)

                    5. ประสานงานและบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    6. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลด้วยวิถีแห่งเทคโนโลยี

           วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และชุมชน

                    2. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                    3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการรู้สารสนเทศ การรู้ภาษาต่างประเทศ และการรู้คอมพิวเตอร์ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

                    4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และข้อสอบมาตรฐาน ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

                    5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

          อัตลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    เที่ยงตรง โปร่งใส เต็มใจบริการ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล