ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ
ประจำปี 2563
ประจำปี 2562
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559
ประจำปี 2558
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
1 มิ.ย. ถึง 30 พ.ย. 2561
รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
กรกฏาคม 2563
มิถุนายน 2563
มีนาคม 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฏาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
รายงานปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
สรุปตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63
กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
กรกฏาคม 2563
มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
สรุปตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62