งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ
วันที่ หัวข้อ สถานที่ รายละเอียด
2024-04-10 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) (ScienceDirect) ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM
2024-03-15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2024-02-27 โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2567 "AI กับความท้าทายในงานห้องสมุด"(Artificial intelligence in Libraries) ผ่านทาง Facebook live: National Library of Thailand
2023-06-29 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การปรับตัวของห้องสมุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM
2023-06-19 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว” Agile library: the adaptive learning agent ห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ อาคารอุทยานเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2023-05-30 การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ScienceDirect) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
2023-03-27 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
2023-03-23 ประชุมวิชาการ TK Forum 2023 Library Possible : The Creative Solutions for Better Library Service ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
2023-01-31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอยื่นขอจดแจ้งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
2022-07-19 โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565 บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-06-06 โครงการสัมมนา เรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2565 สำหรับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-05-25 โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ" มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-05-19 ทิศทางการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดในอนาคต แนวคิดและประสบการณ์จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-05-19 โครงการกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง Open Data : การปรับตัวของห้องสมุดในยุคสังคมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-03-31 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ScienceDirect) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-03-30 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-03-25 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (Emerald Management) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ Microsoft Teams)
2022-03-01 กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สุนทรียเสวนา” เรื่อง “Metaverse จุดเปลี่ยนของห้องสมุดยุคใหม่?” มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2022-02-18 อบรมกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่อง ห้องสมุดกับการก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2021-12-21 โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง ห้องสมุดกับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Readiness management for libraries in crisis) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2021-12-16 โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2021-09-28 การอบรมออนไลน์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ScienceDirect) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2021-08-24 การอบรมออนไลน์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (Emerald Management) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ Microsoft Teams)
2021-07-02 การประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 เรื่อง การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Reinventing Libraries for Online Learning) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์)
2021-06-10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ (กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๒) “แนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค ๒๐๒๑” มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2021-06-07 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2021-04-02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2021-03-22 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)” (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผ่านออนไลน์ ZOOM)
2021-03-10 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 543 ศูนย์คอมพิวเตอร์
2020-12-18 โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวทางปฏิบัติ SDGs from Vision to Librarian Action สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2020-03-16 การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตร 5 สำหรับผุ้ไม่มีประสบการณ์) ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2020-03-12 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2020-01-23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ OKRs เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
2020-01-15 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 Workshop on UniNet Network and Computer Application มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2020-01-15 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 Workshop on UniNet Network and Computer Application มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2020-01-14 การอบรม เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ห้องปฏิบัติการ MIS อาคาร 4 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2020-01-08 การเข้าฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2019-12-19 การเสวนาวิชาการ เรื่อง “Digital Platform for Library : Opportunities & Challenges” และ “ห้องสมุดกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง : การปรับตัวและบริการ” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ห้องประชุม 601 ชั้น 6
2019-10-31 การประชุมวิชาการโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 ภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุดและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2019-07-26 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(31) ชั้น 2 ห้อง 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2019-06-07 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Library Transformation : Rethink and Reform for a Sustainable Future) หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2019-06-05 การอบรม เรื่อง "ILL ebooks Sharing" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2019-05-29 การอบรม เรื่อง การสื่อสารอย่างไรได้ทั้ง"ใจ" ได้ทั้ง "งาน" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2019-05-15 การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันท
2019-04-04 ประชุมวิชาการ TK Forum 2019 Design Library, Engage Community ห้อง Meeting 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2019-03-04 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2019-03-01 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืม ระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2019-02-21 การสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application "ห้องสมุดกรีนดิจิทัล" ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2019-02-18 การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 4 ฐาน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2019-02-15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Data Science : Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2019-01-23 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2019-01-09 การประชุมวิชาการ ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (THE 9th PULINET National Conference : PULINET 2019 : Together We Share) โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
2018-12-13 การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล" ณ ศูนย์มานุษวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
2018-12-12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องประชุมแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
2018-08-17 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2018-07-24 ประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ : National Library as Inspiration” ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
2018-05-08 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R๒R” ห้องสื่อโสตทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2018-05-04 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไล์ (Online Database) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2018-03-07 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์)” ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2018-01-26 การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2560 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม (Promising librarians for the betterment of libraries and the society) ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017-12-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2017-08-03 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2017-08-01 การประชุม “การประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย” ห้องจัดแสดงดนตรี ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
2017-04-19 การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 11201 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2017-03-22 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค
2017-03-22 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ Thailand 4.0" ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
2017-03-13 การฝึกอบรมการการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2016-09-15 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2016-07-22 การประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559 เรื่อง “อ่านเพื่อแม่”(Read for Mom) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
2016-06-29 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน : กำลังเสริมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน” รุ่นที่ 18 ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า บางพลัด กรุงเทพ
2016-04-26 การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thomson Reuters Roadshow 2016” ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2016-04-11 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้บริการของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 11 สำนักวิทยบริการฯ
2016-03-18 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2016-02-29 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2016-02-29 การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2016-02-26 การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2016-02-23 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้บริการของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานวารสาร) ชั้น 11 สำนักวิทยบริการฯ
2015-12-17 การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อ e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author Version 7.0.1 Professional” ห้องปฏิบัติงานอินเทอร์เน็ต (ห้อง 546) ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4
2015-06-17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ ฯ โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2015-04-23 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ แบบ Cross-Platform” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2015-03-25 การเข้าประชุมสัมมนางานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ 7 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประเทศไทย” ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
2014-08-07 การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2557 เรื่อง “จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ... เข้าถึง Gens” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2014-06-27 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี 2557” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2013-12-02 การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่
2013-09-17 การประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม “มุมคุณธรรม” ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปเอสเซนเชียล วสุ (โรงแรมตรังเดิม) กรุงเทพฯ
2013-06-24 การอบรม หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์
2013-05-16 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมวารสารตามมาตรฐาน MARC 21” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2013-03-20 การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล” (Library Development Towards Internationalization) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
2012-10-11 ปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
2012-08-20 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Android Mobile Application ขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2012-07-30 การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 36 พุทธศักราช 2555 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
2012-07-12 การประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องMeeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
2012-06-07 การเสวนาการอ่านและการจัดเตรียมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
2012-05-18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ IPv6” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2012-05-10 การประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
2012-04-26 Tablet & M-Learning : An Eduction Paradigm for Thai Society โรงแรมเอเชีย
2012-03-29 การเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุดประจำปี 2554 (ครั้งที่ 2) การเสวนา “เรื่อง องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์จัดการความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้” และการเสวนา “เรื่อง แนวทางการจัดพื้นที่/กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่มีชีวิต ณ ห้องประชุม Briefing Room สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (อาคาร 11 ชั้น 3 โซน C) กรุงเทพฯ
2012-03-21 ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2012-03-06 การเข้าอบรมผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 4 ฐาน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้อง 11201 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
2012-02-28 การประชุม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน “มุมคุณธรรม” ในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้นที่ 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ
2012-02-23 การเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 1) การเสวนาวิชาการ เรื่อง “สื่อประชาสัมพันธ์และการบริการลูกค้าสัมพันธ์” ณ ห้องประชุม Briefing Room สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (อาคาร 11 ชั้น 3 โซน C) กรุงเทพฯ
2012-01-13 ศึกษาดูงานบีโอไอแฟร์ 2011 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2011-07-04 อบรมสัมมนา ม.มหิดล 4-5 ก.ค54 ม.มหิดล ศาลายา
2011-05-26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศด้วยJoomla” ณ ห้องอบรมโอเพนซอร์สทูเดย์ ชั้น 4 อาคารอโศกทาวเวอร์ สุขุมวิท21(แยกอโศก) จังหวัดกรุงเทพฯ
2011-04-20 การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(thai Digital Collection) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา