บริการ
การสืบค้นบรรณานุกรมและการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

การยืมหนังสือไปใช้ภายนอก

การใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ตและบริการโสตทัศนวัสดุ