มาตรฐานการปฏิบัติงาน


3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
          3.1 ควบคุมและดูแลวางแผนดำเนินงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.2 ดูแลและควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.3 ดูแลและควบคุมระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty)
          3.4 ดูแลและควบคุมระบบการสืบค้นข้อมูลภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (OPAC)
          3.5 ดูแลและติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานสำนักงาน งานบริการ และให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มาใช้บริการห้องสมุด
          3.6 จัดทำ ดูแล และพัฒนาฐานข้อมูลห้องโสตทัศนวัสดุ (ห้องดูวิดีโอเดี่ยว)
          3.7 ดูแลระบบสืบค้นความรู้ทางการศึกษา (e-Book)
          3.8 ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศพิกุลจันออนไลน์ / สารวิทยบริการออนไลน์
          3.9 ดูแลและพัฒนาระบบการสืบค้นสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ (e-Mobile)
          3.10 ดูแลและพัฒนาระบบติดตามแผนโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.11 ดูแลและพัฒนาระบบการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ตและห้องพิมพ์งาน
          3.12 ดูแลและประสานโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
          3.13 ติดต่อทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน ของมหาวิทยาลัยเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.14 จัดทำและควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.15 ให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์
          3.16 สำรองข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจำทุกวัน
          3.17 ดูแลและให้บริการตอบคำถามของ เว็บบอร์ด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.18 เผยแพร่ระบบสารสนเทศทางเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่เว็บ Webometrics
          3.19 ดูแลและพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล
          3.20 ดูแลให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.21 ดูแลการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.22 ควบคุมดูแลห้องบริการอินเทอร์เน็ต ห้องพิมพ์งาน เครื่องสำนักงาน และตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ปกติ
          3.23 บริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          3.24 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านหน้าเว็บไซต์
          3.25 สรุปสถิติของข้อมูลการใช้งาน เว็บไซต์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
4. งานโสตทัศนศึกษา มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
          4.1 งานบริการห้องประชุม
                    4.1.1 ห้องประชุม และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้บริการ
                                 4.1.1.1 ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15
                                 4.1.1.2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
                                 4.1.1.3 ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
                                 4.1.1.4 โรงอาหาร อาคาร 2
                                 4.1.1.5 ลานพิกุลจัน
                                 4.1.1.6 ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3
                                 4.1.1.7 ลานหน้าอาคาร 6
                                 4.1.1.8 ห้องประชุม 1 อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
                                 4.1.1.9 ห้องประชุม 2 อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
                                 4.1.1.10 โรงยิม อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
          4.2 งานบริการระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
                    4.2.1 ดูแลและให้บริการการส่งสัญญาณของระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
                    4.2.2 ตรวจสอบระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
                    4.2.3 ซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
                    4.2.4 ดูแลระบบสัญญาณภาพของงานประชาสัมพันธ์ที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 15
                    4.2.5 ดูแลระบบสัญญาณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 16
          4.3 งานบริการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง โดยแพร่ภายทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย และแพร่ภาพทางเว็บไซต์ของงานโสตทัศนศึกษา
                    4.3.1 บริการถ่ายทอดสดภายในห้องประชุม
                    4.3.2 บริการถ่ายทอดสดนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
                    4.3.3 บริการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ที่เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
                    4.3.4 บริการถ่ายทอดสดห้องสตูดิโองานโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
          4.4 งานบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    4.4.1 ดูแลและให้บริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    4.4.2 ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการฯ 6 จุดบริการ
                    4.4.3 ซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          4.5 งานบริการตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
                    4.5.1 เครื่องฉายมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์)
                    4.5.2 เครื่องฉายทึบแสง
                    4.5.3 ลำโพง
                    4.5.4 ชุดระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
          4.6 งานบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
                    4.6.1 คอมพิวเตอร์ (Laptop)
                    4.6.2 ไมโครโฟน
                    4.6.3 เครื่องช่วยพูดแบบพกพา
          4.7 งานบริการทั่วไปของงานโสตทัศนศึกษา
                    4.7.1 บริการข้อมูลภาพนิ่งที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
                    4.7.2 บริการข้อมูลวีดิทัศน์ที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
                    4.7.3 บริการข้อมูลเสียงที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
                    4.7.4 บริการทำสำเนาสื่อการเรียนการสอน
                    4.7.5 บริการแปลงเทปวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนให้เป็นวีซีดีและดีวีดี
                    4.7.6 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์
                    4.7.7 บริการถ่ายภาพนิ่งในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
                    4.7.8 บริการถ่ายวีดิทัศน์ในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
                    4.7.9 บริการบันทึกเสียงในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
                    4.7.10 บริการตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์ สำหรับการเรียนการสอน
                    4.7.11 บริการสื่อออนแอร์/ห้องออนแอร์/ห้องสตูดิโอ สำหรับออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
          4.8 งานบริการทั่วไปของงานโสตทัศนศึกษา
                    4.8.1 ควบคุม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานโสตทัศนศึกษา
                    4.8.2 ดูแล พัฒนา และให้บริการเว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา
                    4.8.3 ดูแล พัฒนา และให้บริการการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning
                    4.8.4 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
                    4.8.5 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
                    4.8.6 ดูแล พัฒนา และให้บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (video on demand)