มาตรฐานการให้บริการ


          ชั้น 10 บริการยืม - คืน
          ให้บริการยืม-คืน หนังสือ และ CD-ROM ทางวิชาการของห้องสมุด ตลอดจนให้คำปรึกษาการค้นหาหนังสือหมวดหมู่ต่างๆ โดยผ่านเครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ การใช้บริการยืม-คืนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวข้าราชการอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาด้วยทุกครั้ง

ระเบียบการยืม
ประเภทผู้ยืม สิทธิการยืม ระยะเวลาให้ยืม
นักศึกษา ป.ตรี ยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
นักศึกษา ป.โท ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
อาจารย์ประจำ ยืมได้ 25 เล่ม ระยะเวลา 60 วัน
          สามารถยืมต่อเนื่องได้ 1 ครั้ง/1 เล่ม และหากส่งเกินกำหนดมีค่า *ปรับ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1 วัน* ไม่รวมวันที่ประกาศปิดของมหาวิทยาลัย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์