มาตรฐานการให้บริการ
ชั้น 11 มีบริการดังต่อไปนี้
บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต บริการห้องโสตทัศนวัสดุ
          ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยนักศึกษาจะต้องกรอก รหัสนักศึกษา ทุกครั้งเพื่อเข้าใช้งานและสามารถปริ้นงานได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการ           ให้บริการสื่อความบันเทิง ประเภทภาพยนตร์, คอนเสิร์ต, ทอส์กโชว์, ตลอดจนสารคดีต่างๆ มีให้บริการรับชมแบบคนเดียว และรับชมแบบเป็นกลุ่ม ผู้ที่สนใจบริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนวัสดุได้โดยยืนบัตรนักศึกษาเพื่อขอเข้าใช้บริการ