มาตรฐานการให้บริการ


          ชั้น 9 มีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
                    1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
                                 - วารสาร
                                 - หนังสือพิมพ์
                    2. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย/อังกฤษ
                    3. หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หมวด 000 - 900
                    4. วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
                    5. นิยาย ภาษาไทย/อังกฤษ
                    6. หนังสือเยาวชน