มาตรฐานการให้บริการ
บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)
ประเภทผู้ยืม สิทธิการยืม ระยะเวลาให้ยืม
นักศึกษา ป.ตรี ยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
นักศึกษา ป.โท ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
อาจารย์ ยืมได้ 25 เล่ม ระยะเวลา 60 วัน

ระเบียบการยืม
                    1. ผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืม และรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในรายการยืมของตนเอง
                    2. ผู้ยืมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้อีก 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศมีผู้จอง
                    3. ไม่มอบบัตรสมาชิกของตนเอง หรือ บัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมายืม
                    4. หากยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบห้องสมุดในอัตราค่าปรับ 5 บาท/รายการ
                    5. กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องชำระค่าชำรุดเสียหาย หรือซื้อทดแทนตามระเบียบของห้องสมุด
                    
การยืมหนังสือต่อ (Renew)
                    ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศครบกำหนดส่ง และไม่มีผู้จองผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อ (Renew) ได้อีก 1 ครั้ง โดยยืมต่อด้วยตนเอง
                    ที่  http://liberty.dru.ac.th/liberty/libraryHome.do
                    
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    - ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
                    - ดูแลรักษาหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    - ห้ามทำอนาจาร ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    - ห้ามสูบบุหรี่และเล่นการพนันภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    - ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
                    - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    - ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทาน