ระเบียบการให้บริการห้องสมุด          บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

สิทธิการยืม
      นักศึกษา ป.ตรี ยืมได้   5 เล่ม ระยะเวลา   7 วัน
      นักศึกษา ป.โท ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
      เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
      อาจารย์ ยืมได้ 25 เล่ม ระยะเวลา 60 วัน

          ระเบียบการยืม
1. ผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืม และรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในรายการยืมของตนเอง
2. ผู้ยืมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้อีก 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศมีผู้จอง
3. ไม่มอบบัตรสมาชิกของตนเอง หรือ บัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมายืม
4. หากยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบห้องสมุดในอัตราค่าปรับ 5 บาท/รายการ
5. กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องชำระค่าชำรุดเสียหาย หรือซื้อทดแทนตามระเบียบของห้องสมุด

          การยืมหนังสือต่อ (Renew)
          ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศครบกำหนดส่ง และไม่มีผู้จองผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อ (Renew) ได้อีก 1 ครั้ง โดยยืมต่อด้วยตนเอง
ที่ http://liberty.dru.ac.th/liberty/libraryHome.do

          ข้อปฏิบัติในการใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ดูแลรักษาหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้ามทำอนาจาร ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้ามสูบบุหรี่และเล่นการพนันภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ