บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. แอนนา พายุพัด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต


รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง อมรรัตน์ ศิริไปล์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ ศศ. ม. (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)
อาจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒฺ ศศ.ม. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)

ผศ. นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต


คณะที่ปรึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. จันทิมา ชุวานนท์
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา


ผศ.ดร. ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)


ผศ. ธัชกร วงษ์คำชัย
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริหารทั่วไป

นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่วนอำนวยการ
คุณวุฒิ ค.ม. (บริหารการศึกษา)


นางสาว มนสรรพพร เสนารา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต


งานหอสมุดและสารสนเทศ

นาง วิลัยพร พิเดช
ตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดและสารสนเทศ
คุณวุฒิ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)


นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย คะแนน จำรูญศิริรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
คุณวุฒิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นาย นพดล คล่องการเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอินเทอร์เน็ต
คุณวุฒิ บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)


นาง วิภาณี กองสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวารสาร
คุณวุฒิ ปวช. (การตลาด)


นางสาว สุดาวดี ทิพย์นุช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ บธ.บ. บริหารธุรกิจ


นาย ชนาธิป เกิดโพชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ การจัดการ


งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ วท.บ. (ไฟฟ้ากำลัง)


นางสาว ธนวรรณ มั่นอ่วม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)


นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง วิศวกร
คุณวุฒิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


 
นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ