บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ วิชัย สีแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ


รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
อาจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒฺ ศศ.ม. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)

ผศ. นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต


คณะที่ปรึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่พบข้อมูล.

งานบริหารทั่วไป

นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป ชำนาญการ
คุณวุฒิ ค.ม. (บริหารการศึกษา)


นางสาว มนสรรพพร เสนารา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต


งานหอสมุดและสารสนเทศ

นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
ตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดและสารสนเทศ
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว วิภาณี แก่นทิพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ ปวช. (การตลาด)


นางสาว สุดาวดี ทิพย์นุช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ บธ.บ. บริหารธุรกิจ


นาย ชนาธิป เกิดโพชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ การจัดการ


นาย นพดล คล่องการเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)


งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ วท.บ. (ไฟฟ้ากำลัง)


นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง วิศวกร ชำนาญการ
คุณวุฒิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


นางสาว ธัญญพัทธ์ มั่นอ่วม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
คุณวุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)


 
นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ