บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. แอนนา พายุพัด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง อมรรัตน์ ศิริไปล์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ ศศ. ม. (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)


คณะที่ปรึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร. จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ DMS. (Management Science)


อาจารย์ ธนพล สมพลกรัง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
คุณวุฒิ ศศ. ม. (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)


ส่วนสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่วนอำนวยการ
คุณวุฒิ ค.ม. (บริหารการศึกษา)


 

ฝ่ายหอสมุด

นาง วิลัยพร พิเดช
ตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดและสารสนเทศ
คุณวุฒิ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)


นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
คุณวุฒิ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


นาย คะแนน จำรูญศิริรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
คุณวุฒิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นาย นพดล คล่องการเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอินเทอร์เน็ต
คุณวุฒิ บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)


นาง วิภาณี กองสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวารสาร
คุณวุฒิ ปวช. (การตลาด)


นางสาว ชุติมนศ์ สงวน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ การบัญชี


นางสาว สุดาวดี ทิพย์นุช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ บธ.บ. บริหารธุรกิจ


นาย ชนาธิป เกิดโพชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คุณวุฒิ การจัดการ


นางสาว มนสรรพพร เสนารา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต


เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ


 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นาย ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง
ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คุณวุฒิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ วท.บ. (ไฟฟ้ากำลัง)


นางสาว ธนวรรณ มั่นอ่วม
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)


นาย ธีรยุทธ ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ