มาตรฐานการให้บริการ

          บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

สิทธิการยืม
      นักศึกษา ป.ตรี ยืมได้   5 เล่ม ระยะเวลา   7 วัน
      นักศึกษา ป.โท ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
      เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
      อาจารย์ ยืมได้ 25 เล่ม ระยะเวลา 60 วัน

          ระเบียบการยืม
1. ผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืม และรับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในรายการยืมของตนเอง
2. ผู้ยืมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้อีก 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศมีผู้จอง
3. ไม่มอบบัตรสมาชิกของตนเอง หรือ บัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมายืม
4. หากยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง จะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบห้องสมุดในอัตราค่าปรับ 5 บาท/รายการ
5. กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องชำระค่าชำรุดเสียหาย หรือซื้อทดแทนตามระเบียบของห้องสมุด

          การยืมหนังสือต่อ (Renew)
          ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศครบกำหนดส่ง และไม่มีผู้จองผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อ (Renew) ได้อีก 1 ครั้ง โดยยืมต่อด้วยตนเอง
ที่ http://liberty.dru.ac.th/liberty/libraryHome.do

          ข้อปฏิบัติในการใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ ตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ดูแลรักษาหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้ามทำอนาจาร ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้ามสูบบุหรี่และเล่นการพนันภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 มีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
                  1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
                                - วารสาร
                                - หนังสือพิมพ์         
                2. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย/อังกฤษ
                3. หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หมวด 000 - 900
                4. วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
                5. นิยาย ภาษาไทย/อังกฤษ
                6. หนังสือเยาวชน
 
 

  ชั้น 10 บริการยืม-คืน
                  ให้บริการยืม-คืน หนังสือ และ CD-ROM ทางวิชาการของห้องสมุด ตลอดจนให้คำปรึกษาการค้นหาหนังสือหมวดหมู่ต่างๆ โดยผ่านเครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ การใช้บริการยืม-คืนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวข้าราชการอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาด้วยทุกครั้ง
       
                ระเบียบการยืม
                1.นักศึกษา ป.ตรี สามารถยืมได้ 5 เล่ม/7 วัน
                2.นักศึกษา ป.โท สามารถยืมได้ 15 เล่ม/14 วัน
                3.อาจารย์พิเศษ สามารถยืมได้ 10 เล่ม/60 วัน
                4.อาจารย์ประจำ สามารถยืมได้ 25 เล่ม/60 วัน
                สามารถยืมต่อเนื่องได้ 1 ครั้ง/1เล่ม และหากส่งเกินกำหนดมีค่า*ปรับ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1 วัน*ไม่รวมวันที่ประกาศปิดของมหาวิทยาลัย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 

  ชั้น 11 ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
                  ให้บริการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีบริการปริ้นงาน หรือข้อมูลที่ต้องการ แต่ไม่สามารถสั่งปริ้นจากเครื่องที่ใช้บริการได้ ถ้าต้องการปริ้นงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อขอใช้บริการเครื่องปริ้นงาน การเข้าใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ตทำได้โดยนำบัตรนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเตอร์ เพื่อเข้าใช้บริการสามารถใช้บริการได้ 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง/1 บัตรนักศึกษา
         
                บริการห้องวีดีโอ
                ให้บริการด้านสื่อความบันเทิง มีให้เลือกมากมายทั้งของไทย และต่างประเทศ มีสื่อให้บริการทั้ง ภาพยนตร์, ซีรีย์, คอนเสิร์ท, ทอส์กโชว์ ตลอดจนสารคดีต่างๆ พร้อมให้บริการแบบนั่งเดียว และเป็นกลุ่ม ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการห้องวีดีโอ ได้โดยยืนบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อขอเข้าใช้บริการ