การให้บริการชั้น 11  ชั้น 11 ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
                  ให้บริการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีบริการปริ้นงาน หรือข้อมูลที่ต้องการ แต่ไม่สามารถสั่งปริ้นจากเครื่องที่ใช้บริการได้ ถ้าต้องการปริ้นงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อขอใช้บริการเครื่องปริ้นงาน การเข้าใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ตทำได้โดยนำบัตรนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเตอร์ เพื่อเข้าใช้บริการสามารถใช้บริการได้ 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง/1 บัตรนักศึกษา
         
                บริการห้องวีดีโอ
                ให้บริการด้านสื่อความบันเทิง มีให้เลือกมากมายทั้งของไทย และต่างประเทศ มีสื่อให้บริการทั้ง ภาพยนตร์, ซีรีย์, คอนเสิร์ท, ทอส์กโชว์ ตลอดจนสารคดีต่างๆ พร้อมให้บริการแบบนั่งเดียว และเป็นกลุ่ม ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการห้องวีดีโอ ได้โดยยืนบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อขอเข้าใช้บริการ