การให้บริการชั้น 9 ชั้น 9 มีการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
                  1. สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
                                - วารสาร
                                - หนังสือพิมพ์         
                2. หนังสืออ้างอิงภาษาไทย/อังกฤษ
                3. หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หมวด 000 - 900
                4. วิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์
                5. นิยาย ภาษาไทย/อังกฤษ
                6. หนังสือเยาวชน