การให้บริการชั้น 10  ชั้น 10 บริการยืม-คืน
                  ให้บริการยืม-คืน หนังสือ และ CD-ROM ทางวิชาการของห้องสมุด ตลอดจนให้คำปรึกษาการค้นหาหนังสือหมวดหมู่ต่างๆ โดยผ่านเครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ การใช้บริการยืม-คืนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวข้าราชการอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาด้วยทุกครั้ง
       
                ระเบียบการยืม
                1.นักศึกษา ป.ตรี สามารถยืมได้ 5 เล่ม/7 วัน
                2.นักศึกษา ป.โท สามารถยืมได้ 15 เล่ม/14 วัน
                3.อาจารย์พิเศษ สามารถยืมได้ 10 เล่ม/60 วัน
                4.อาจารย์ประจำ สามารถยืมได้ 25 เล่ม/60 วัน
                สามารถยืมต่อเนื่องได้ 1 ครั้ง/1เล่ม และหากส่งเกินกำหนดมีค่า*ปรับ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1 วัน*ไม่รวมวันที่ประกาศปิดของมหาวิทยาลัย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์