ฝ่ายอำนวยการ บทบาทและหน้าที่


1. งานบริหารทั่วไป มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.1  ควบคุม ดูแลงานบริหารทั่วไปของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.2  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของงานอำนวยการ
1.1.3  วางแผนและจัดทำแผนบริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.4  รับและลงทะเบียนหนังสือและเอกสารทางราชการ
1.1.5  ส่งและลงทะเบียนเอกสารทางราชการ
1.1.6  ร่างโต้-ตอบหนังสือราชการ
1.1.7  จัดเก็บหนังสือเวียน คำสั่ง กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
1.1.8  การติดตามเรื่องเร่งด่วนต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.9  พิมพ์และตรวจสอบหนังสือและเอกสารทางราชการ
1.1.10  ถ่ายเอกสาร ดิจิตอล หนังสือ และเอกสารทางราชการ
1.1.11  การจัดทำเอกสารทางราชการหรือหนังสือเป็นรูปเล่ม
1.1.12  ส่งหนังสือ หรือเอกสารทางราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.13  ให้บริการข้อมูลของสำนักแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.14  จัดทำสถิติการลาต่างๆ ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.15  ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.16  ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.17  เตรียมเอกสารการประชุมงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.18  จัดทำรายงานการประชุมงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งงานด้านวิชาการและงานด้านบริหาร
1.1.19  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานอื่นและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
1.1.20  จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพ
1.1.21  จัดระบบเอกสารหลักฐานเพื่อประกันคุณภาพ
1.1.22  เก็บข้อมูลสารสนเทศลงในฐานข้อมูลงานด้านประกันคุณภาพ
1.1.23  ดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ
1.1.24  ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.25  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
1.1.26  จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.27  จัดทำแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
1.1.28  จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
1.1.29  จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
1.1.30  จัดทำแบบประเมินและสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
1.1.31  จัดทำแบบประเมินและติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.32  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี
1.1.33  จัดทำเล่มรายงานประจำปี
1.1.34  จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.35  รวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.36  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.37  จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
1.1.38  จัดทำรายงานการควบคุมภายใน
1.1.39  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
1.1.40  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.41  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
 2.1 งานการเงิน บัญชี
2.1.1  วางแผนและจัดทำแผนบริหารทางการเงิน
2.1.2  การจัดตั้งงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.3  ดำเนินการรับ-จ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.4  ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5  ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ
2.1.6  นำส่งเงินรายได้ เงินแผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนเงินเบิกจ่ายปีเก่าส่งคืนกลุ่มงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
2.1.7  เก็บหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการสืบค้นมาตรวจสอบในภายหลัง เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ
2.1.8  ดำเนินการเบิก-จ่าย เงินยืมตามระเบียบกระทรวงการคลังตามอำนาจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.1.9  จัดทำสรุปรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.10  จัดทำการขออนุมัติยืมเงินไปราชการนอกสถานที่
2.1.11  จัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ
2.1.12  จัดทำระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2.1.13  จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.14  จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.15  จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.16  จัดทำ/พิมพ์คำขอตั้งงบประมาณผ่านระบบการเงินของมหาวิทยาลัย (MIS)
2.1.17  จัดทำรายงานการเงินส่งมหาวิทยาลัย
2.1.18  ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 2.2 งานพัสดุ
  2.2.1 งานจัดหาวัสดุ
2.2.1.1  วางแผนสืบราคาพัสดุ
2.2.1.2  ติดต่อสืบราคาพัสดุุ
2.2.1.3  จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายในระบบมหาวิทยาลัย
2.2.1.4  รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักมาสังเคราะห์และแยกประเภทของเรื่องเพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
2.2.1.5  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินของของมหาวิทยาลัย (MIS)
2.2.1.6  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินภาครัฐ (e-GP)
2.2.1.7  ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
2.2.1.8  จัดทำรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.9  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
2.2.1.10  จัดทำใบตรวจรับและตรวจการจัดจ้าง
2.2.1.11  จัดทำใบเบิกวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.2.1.12  ดำเนินการแยกใบเบิกวัสดุให้กลุ่มงานเจ้าของเรื่องและจัดเก็บเข้าแฟ้มแต่ละกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการดำเนิน
การเรื่องอื่นๆ ต่อไป
2.2.1.13  สำเนาใบส่งของส่งมอบกลุ่มงานที่ขอซื้อวัสดุและใบตรวจแบบสัญญาจ้าง จัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.14  จัดทำทะเบียนวัสดุของสำนักและลงทะเบียนคุมวัสดุ
2.2.1.15  ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสำนักให้แก่กลุ่มงานในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.16  สำรวจวัสดุประจำปีและวิเคราะห์ความต้องการวัสดุของแต่ละกลุ่มงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.17  ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสำนักให้แก่กลุ่มงานในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2.2.2 งานจัดหาครุภัณฑ์
2.2.2.1  รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสังเคราะห์และแยกประเภทเรื่องเพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
2.2.2.2  ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุมัติ
2.2.2.3  จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์
2.2.2.4  ประกาศสอบราคา ประกวดราคาตามอำนาจหน้าที่ที่สำนักได้รับมอบหมาย
2.2.2.5  แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
2.2.2.6  ทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างตามอำนาจที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมาย
2.2.2.7  แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.8  จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.9  สำรวจครุภัณฑ์แต่ละกลุ่มงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.10  รับเรื่องคืนครุภัณฑ์จากกลุ่มงานและทำเรื่องส่งคืนครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยังกลุ่มงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
2.2.2.11  ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.12  ทำเอกสารประกอบการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
2.2.2.13  ทำเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ
2.2.2.14  การดูแล รักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.15  จัดทำใบเบิกครุภัณฑ์
2.2.2.16  แยกใบเบิกครุภัณฑ์ในกลุ่มงานเจ้าของเรื่องและเก็บเข้าแฟ้มกลุ่มงานแต่ละกลุ่มของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.17  เขียนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.18  สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ