มาตรฐานการปฏิบัติงาน


1. งานบริหารทั่วไป มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

     1.1 งานบริหารทั่วไป
          1.1.1 ควบคุม ดูแลงานบริหารทั่วไปของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.2 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของงานอำนวยการ
          1.1.3 วางแผนและจัดทำแผนบริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.4 รับและลงทะเบียนหนังสือและเอกสารทางราชการ
          1.1.5 ส่งและลงทะเบียนเอกสารทางราชการ
          1.1.6 ร่างโต้-ตอบหนังสือราชการ
          1.1.7 จัดเก็บหนังสือเวียน คำสั่ง กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
          1.1.8 การติดตามเรื่องเร่งด่วนต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.9 พิมพ์และตรวจสอบหนังสือและเอกสารทางราชการ
          1.1.10 ถ่ายเอกสาร ดิจิตอล หนังสือ และเอกสารทางราชการ
          1.1.11 การจัดทำเอกสารทางราชการหรือหนังสือเป็นรูปเล่ม
          1.1.12 ส่งหนังสือ หรือเอกสารทางราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          1.1.13 ให้บริการข้อมูลของสำนักแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           1.1.14 จัดทำสถิติการลาต่างๆ ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.15 ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.16 ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.17 เตรียมเอกสารการประชุมงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.18 จัดทำรายงานการประชุมงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งงานด้านวิชาการและงานด้านบริหาร
          1.1.19 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานอื่นและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
          1.1.20 จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพ
          1.1.21 จัดระบบเอกสารหลักฐานเพื่อประกันคุณภาพ
          1.1.22 เก็บข้อมูลสารสนเทศลงในฐานข้อมูลงานด้านประกันคุณภาพ
          1.1.23 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ
          1.1.24 ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.25 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
          1.1.26 จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.27 จัดทำแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
          1.1.28 จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
          1.1.29 จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
          1.1.30 จัดทำแบบประเมินและสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอำนวยการ
          1.1.31 จัดทำแบบประเมินและติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.32 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี
          1.1.33 จัดทำเล่มรายงานประจำปี
          1.1.34 จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.35 รวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.36 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.37 จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
          1.1.38 จัดทำรายงานการควบคุมภายใน
          1.1.39 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
          1.1.40 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          1.1.41 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
     2.1 งานการเงิน บัญชี
          2.1.1 วางแผนและจัดทำแผนบริหารทางการเงิน
          2.1.2 การจัดตั้งงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.3 ดำเนินการรับ-จ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.4 ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.5 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ
          2.1.6 นำส่งเงินรายได้ เงินแผ่นดิน
เงินเบิกเกินส่งคืนเงินเบิกจ่ายปีเก่าส่งคืนกลุ่มงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
          2.1.7 เก็บหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการสืบค้นมาตรวจสอบในภายหลัง เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ
          2.1.8 ดำเนินการเบิก-จ่าย เงินยืมตามระเบียบกระทรวงการคลังตามอำนาจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
          2.1.9 จัดทำสรุปรายงานเงินคงเหลือประจำเดือนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.10 จัดทำการขออนุมัติยืมเงินไปราชการนอกสถานที่
          2.1.11 จัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ
          2.1.12 จัดทำระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
          2.1.13 จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.14 จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.15 จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.16 จัดทำ/พิมพ์คำขอตั้งงบประมาณผ่านระบบการเงินของมหาวิทยาลัย (MIS)
          2.1.17 จัดทำรายงานการเงินส่งมหาวิทยาลัย
          2.1.18 ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
     2.2 งานพัสดุ
          2.2.1 งานจัดหาวัสดุ
               2.2.1.1 วางแผนสืบราคาพัสดุ
               2.2.1.2 ติดต่อสืบราคาพัสดุุ
               2.2.1.3 จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายในระบบมหาวิทยาลัย
               2.2.1.4 รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ
ของสำนักมาสังเคราะห์และแยกประเภทของเรื่องเพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
               2.2.1.5 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินของของมหาวิทยาลัย (MIS)
               2.2.1.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินภาครัฐ (e-GP)
               2.2.1.7 ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
               2.2.1.8 จัดทำรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.1.9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
               2.2.1.10 จัดทำใบตรวจรับและตรวจการจัดจ้าง
               2.2.1.11 จัดทำใบเบิกวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
               2.2.1.12 ดำเนินการแยกใบเบิกวัสดุให้กลุ่มงานเจ้าของเรื่องและจัดเก็บเข้าแฟ้มแต่ละกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการดำเนิน การเรื่องอื่นๆ ต่อไป
               2.2.1.13 สำเนาใบส่งของส่งมอบกลุ่มงานที่ขอซื้อวัสดุและใบตรวจแบบสัญญาจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.1.14 จัดทำทะเบียนวัสดุของสำนักและลงทะเบียนคุมวัสดุ
               2.2.1.15 ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสำนักให้แก่กลุ่มงานในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.1.16 สำรวจวัสดุประจำปีและวิเคราะห์ความต้องการวัสดุของแต่ละกลุ่มงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.1.17 ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสำนักให้แก่กลุ่มงานในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.2.2 งานจัดหาครุภัณฑ์
               2.2.2.1 รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสังเคราะห์และแยกประเภทเรื่องเพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณา
               2.2.2.2 ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุมัติ
               2.2.2.3 จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์
               2.2.2.4 ประกาศสอบราคา ประกวดราคาตามอำนาจหน้าที่ที่สำนักได้รับมอบหมาย
               2.2.2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
               2.2.2.6 ทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างตามอำนาจที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมาย
               2.2.2.7 แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.2.8 จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.2.9 สำรวจครุภัณฑ์แต่ละกลุ่มงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.2.10 รับเรื่องคืนครุภัณฑ์จากกลุ่มงานและทำเรื่องส่งคืนครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยังกลุ่มงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
               2.2.2.11 ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.2.12 ทำเอกสารประกอบการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
               2.2.2.13 ทำเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ
               2.2.2.14 การดูแล รักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.2.15 จัดทำใบเบิกครุภัณฑ์
               2.2.2.16 แยกใบเบิกครุภัณฑ์ในกลุ่มงานเจ้าของเรื่องและเก็บเข้าแฟ้มกลุ่มงานแต่ละกลุ่มของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.2.17 เขียนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.2.18 สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. งานหอสมุดและสารสนเทศ มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

     2.1 การจัดการสารสนเทศ
          2.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
          2.1.2 ดำเนินการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
               2.1.2.1 ตรวจสอบรายการหนังสือในระบบ Liberty เพื่อไม่เกิดการจัดซื้อซ้ำ
          2.1.3 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
               2.1.3.1 ลงทะเบียน และ Link ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ลงในระบบ Liberty
               2.1.3.2 พิมพ์สัน / บาร์โค้ดและติดหนังสือ
               2.1.3.3 ประทับตราและติดใบกำหนดส่งที่หนังสือ
               2.1.3.4 ลงรายละเอียดในตัวเล่มหนังสือ
               2.1.3.5 ตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ก่อนนำออกบริการ
               2.1.3.6 Scan ปก และจัดทำบรรณนิทัศน์สำหรับหนังสือใหม่
               2.1.3.7 บริการแนะนำหนังสือใหม่
               2.1.3.8 บริการหนังสือเร่งด่วน
          2.1.4 วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ MARC ของหนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
          2.1.5 จัดทำข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงฐานข้อมูลของ สกอ. (ThaiLIS)
               2.1.5.1 ตรวจสอบความถูกต้องตัวเล่มวิทยานิพนธ์
               2.1.5.2 Upload และ Link ข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงในระบบ Liberty
          2.1.6 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
               2.1.6.1 บริการสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
               2.1.6.2 บริการสื่อโสตทัศน์ (ลงทะเบียน ป้อนข้อมูล และตรวจสอบแก้ไขสื่อโสตทัศน์ในระบบฐานข้อมูล)
               2.1.6.3 บริการห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต
               2.1.6.4 บริการคอมพิวเตอร์
          2.1.7 ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
               2.1.7.1 จัดทำทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการหอสมุดโดยจัดหาข้อมูลนักศึกษาใหม่ และคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ Liberty
               2.1.7.2 ทำบัตรสมาชิกแบบชั่วคราวสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้บัตรประจำตัวนักศึกษา
               2.1.7.3 บริการจองหนังสือ
               2.1.7.4 ดูแลตรวจสอบ และทวงทรัพยากรสารสนเทศค้างส่งทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
               2.1.7.5 ดูแลตรวจสอบ และจัดทำค่าปรับหนังสือเกินกำหนดและสูญหายของนักศึกษาส่งมหาวิทยาลัย
               2.1.7.6 บริการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ แก่คณาจารย์ นักศึกษาบุคลากรและชุมชน
               2.1.7.7 ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
          2.1.8 ให้บริการรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่
          2.1.9 ควบคุม ดูแล และซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ
               2.1.9.1 ซ่อมหนังสือ ทั้งแบบซ่อมย่อยและซ่อมใหญ่โดยมีกระบวนการทำเป็นขั้นตอน
               2.1.9.2 เย็บเล่มวารสาร นำวารสารมารวมเล่มโดยมีกระบวนการทำเป็นขั้นตอน
          2.1.10 จัดทำดรรชนีวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
               2.1.10.1 ร่างดรรชนีวารสาร
               2.1.10.2 วิเคราะห์และและทำรายการดรรชนีวารสาร
               2.1.10.3 พิมพ์ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
          2.1.11 จัดระเบียบชั้นหนังสือและสำรวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
               2.1.11.1 จัดเก็บหนังสือและวารสารตามโต๊ะอ่านและหนังสือที่มาคืน
               2.1.11.2 หนังสือจะถูกคัดแยกตามหมวดหมู่และจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขเรียกหนังสือ
               2.1.11.3 วารสารจะถูกคัดแยกตามรายชื่อวารสารและจัดเรียงขึ้นชั้นวารสาร
               2.1.11.4 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำออกมาซ่อมหรือจำหน่ายออก
          2.1.12 รวบรวมสถิติผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
          2.1.13 จัดทำและประเมินผลโครงการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และโครงการอื่นๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.14 จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของงานหอสมุดและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2.1.15 รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายเดือน
     2.2 งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
          2.2.1 กำหนดแผนและดำเนินการจัดการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
               2.2.1.1 ขอตารางเรียนนักศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดทำตารางการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ
               2.2.1.2 ติดต่อวันอบรมกับตัวแทนห้องของนักศึกษา
               2.2.1.3 จัดทำเอกสารการอบรม เช่น คู่มือ แบบประเมินความพึงพอใจ
               2.2.1.4 เจ้าหน้าที่หอสมุดและบรรณารักษ์ร่วมกันให้ความรู้ ทักษะการรู้สารสนเทศกับนักศึกษาปีที่ 1
          2.2.2 ควบคุม และดูแลห้องบริการสารสนเทศ
          2.2.3 สำรวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               2.2.3.1 จัดทำแบบสอบถาม
               2.2.3.2 ประเมินและจัดทำรายงานสรุปผล
          2.2.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
               2.2.4.1 จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับข่าวสารสารสนเทศประจำทุกเดือน
               2.2.4.2 ส่งข้อมูลหนังสือและวารสารใหม่เพื่อแนะนำผ่านเว็บไซต์
          2.2.5 จัดทำและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของงานหอสมุดและสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
          2.2.6 ติดต่อและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการรู้สารสนเทศ
               2.2.6.1 อบรมการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลและเว็บ OPAC

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ควบคุมและดูแลวางแผนดำเนินงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ดูแลและควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 ดูแลและควบคุมระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty)
3.4 ดูแลและควบคุมระบบการสืบค้นข้อมูลภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (OPAC)
3.5 ดูแลและติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานสำนักงาน งานบริการ และให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มาใช้บริการห้องสมุด
3.6 จัดทำ ดูแล และพัฒนาฐานข้อมูลห้องโสตทัศนวัสดุ (ห้องดูวิดีโอเดี่ยว)
3.7 ดูแลระบบสืบค้นความรู้ทางการศึกษา (e-Book)
3.8 ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศพิกุลจันออนไลน์ / สารวิทยบริการออนไลน์
3.9 ดูแลและพัฒนาระบบการสืบค้นสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ (e-Mobile)
3.10 ดูแลและพัฒนาระบบติดตามแผนโครงการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.11 ดูแลและพัฒนาระบบการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ตและห้องพิมพ์งาน
3.12 ดูแลและประสานโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
3.13 ติดต่อทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน ของมหาวิทยาลัยเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.14 จัดทำและควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.15 ให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์
3.16 สำรองข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจำทุกวัน
3.17 ดูแลและให้บริการตอบคำถามของ เว็บบอร์ด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.18 เผยแพร่ระบบสารสนเทศทางเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่เว็บ Webometrics
3.19 ดูแลและพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล
3.20 ดูแลให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.21 ดูแลการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.22 ควบคุมดูแลห้องบริการอินเทอร์เน็ต ห้องพิมพ์งาน เครื่องสำนักงาน และตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ปกติ
3.23 บริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.24 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านหน้าเว็บไซต์ 3.25 สรุปสถิติของข้อมูลการใช้งาน เว็บไซต์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์.

4. งานโสตทัศนศึกษา มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

      4.1 งานบริการห้องประชุม
          4.1.1 ห้องประชุม และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้บริการ
               4.1.1.1 ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15
               4.1.1.2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
               4.1.1.3 ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
               4.1.1.4 โรงอาหาร อาคาร 2
               4.1.1.5 ลานพิกุลจัน
               4.1.1.6 ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3
               4.1.1.7 ลานหน้าอาคาร 6
               4.1.1.8 ห้องประชุม 1 อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
               4.1.1.9 ห้องประชุม 2 อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
               4.1.1.10 โรงยิม อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
          4.1.2 รายละเอียดการให้บริการห้องประชุม
               4.1.2.1 ระบบภาพ
               4.1.2.2 ระบบเสียง
               4.1.2.3 ระบบไฟฟ้าในห้องควบคุมของห้องประชุม
               4.1.2.4 ระบบปรับอากาศในห้องควบคุมของห้องประชุม
               4.1.2.5 ระบบ CCTV ภายในห้องประชุม
               4.1.2.6 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
               4.1.2.7 ถ่ายภาพ
               4.1.2.8 ถ่ายวีดิทัศน์
     4.2 งานบริการระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
          4.2.1 ดูแลและให้บริการการส่งสัญญาณของระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
          4.2.2 ตรวจสอบระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
          4.2.3 ซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
          4.2.4 ดูแลระบบสัญญาณภาพของงานประชาสัมพันธ์ที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 15
          4.2.5 ดูแลระบบสัญญาณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 16
     4.3 งานบริการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง โดยแพร่ภายทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย และแพร่ภาพทางเว็บไซต์ของงานโสตทัศนศึกษา
          4.3.1 บริการถ่ายทอดสดภายในห้องประชุม
          4.3.2 บริการถ่ายทอดสดนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
          4.3.3 บริการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ที่เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
          4.3.4 บริการถ่ายทอดสดห้องสตูดิโองานโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
     4.4 งานบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          4.4.1 ดูแลและให้บริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          4.4.2 ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการฯ 6 จุดบริการ
          4.4.3 ซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     4.5 งานบริการตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
          4.5.1 เครื่องฉายมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์)
          4.5.2 เครื่องฉายทึบแสง
          4.5.3 ลำโพง
          4.5.4 ชุดระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
     4.6 งานบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
          4.7.1 คอมพิวเตอร์ (Laptop)
          4.7.2 ไมโครโฟน
          4.7.3 เครื่องช่วยพูดแบบพกพา
     4.7 งานบริการทั่วไปของงานโสตทัศนศึกษา
          4.7.1 บริการข้อมูลภาพนิ่งที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
          4.7.2 บริการข้อมูลวีดิทัศน์ที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
          4.7.3 บริการข้อมูลเสียงที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
          4.7.4 บริการทำสำเนาสื่อการเรียนการสอน
          4.7.5 บริการแปลงเทปวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนให้เป็นวีซีดีและดีวีดี
          4.7.6 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์
          4.7.7 บริการถ่ายภาพนิ่งในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
          4.7.8 บริการถ่ายวีดิทัศน์ในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
          4.7.9 บริการบันทึกเสียงในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
          4.7.10 บริการตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์ สำหรับการเรียนการสอน
          4.7.11 บริการสื่อออนแอร์/ห้องออนแอร์/ห้องสตูดิโอ สำหรับออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
     4.8 งานบริการทั่วไปของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          4.8.1 ควบคุม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานโสตทัศนศึกษา
          4.8.2 ดูแล พัฒนา และให้บริการเว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา
          4.8.3 ดูแล พัฒนา และให้บริการการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning
          4.8.4 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
          4.8.5 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
          4.8.6 ดูแล พัฒนา และให้บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (video on demand)