ผลงานวิจัยของสำนักวิทยบริการฯ

รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง “การพัฒนาระบบควบคุมห้องประชุมอัตโนมัติ โดยสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง “การพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่”
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง “การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง “การพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง “ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพทำขนมโบราณชุมชนกุฎีจีนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการ กรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร