ฐานข้อมูลออนไลน์


**** โปรดอ่าน ข้อกำหนดในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ****


สถิติการสืบค้น ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน พศ. 2559

ฐานข้อมูล ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน
ScienceDirect
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier สำนักพิมพ์ Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆอีก 10 สำนักพิมพ์ ปีนี้อว. บอกรับสมาชิก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การเกษตร สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 – ปัจจุบัน
คู่มือ 1377
e-Thesis DRU
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิจัย และบทความวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คู่มือ 1276
EBSCO Discovery Service Plus Full Text
ประกอบด้วย Education Source, BSC (Business Source Complete), Food Science Source, Academic Search Ultimate, Applied Science&Technology Source Ultimate, Art&Architecture Complete, Engineering Source, OpenDissertations เข้าใช้งานได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้
URL : search.ebscohost.com
UserID : drulib
Password : library@2567

เปิดให้บริการแล้ว
987
Emerald Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหาในกลุ่มสาขาหลักๆ ทางด้านบัญชี, การตลาด, การเงินและเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการฐานข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1994-ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

เปิดให้บริการแล้ว
726
American Chemical Society Journal(ACS)
เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นบทความได้ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน

เปิดให้บริการแล้ว
576
ThaiLIS
เป็นฐานที่จัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ วิจัย บทความวิชาการ หนังสือหายากของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ
คู่มือ 6157
SpringerLink-Journal
เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสหสาขา สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน และสืบค้นได้แค่บทความวารสารเท่านั้น
คู่มือ
เปิดให้บริการแล้ว
1147
ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสืบค้นวารสาร จดหมายข่าว และเอกสารในการประขุมวิชาการ
คู่มือ
เปิดให้บริการแล้ว
624
ฐานข้อมูลทดลองใช้ ดาวน์โหลด ช่วงเวลาให้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน