แผนงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์


-
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
-
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560
-
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556
-
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552

แผนปฏิบัติการ

-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2560
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2558
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2556
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2554
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2553
-
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2552

แผนพัฒนาบุคลากร

-
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562
-
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557

แผนการจัดการความรู้

-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2557
-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2556
-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2555
-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2552
-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2561
-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2560
-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2559
-
แผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2558

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา

-
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555
-
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2556
-
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554
-
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
-
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552
- <