กิจกรรมของ สำนักวิทยบริการ ฯ


ย้อนกลับ

การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าไปพบกับประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาส