แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ธนบุรี  ข้อมูลส่วนตัว
 - เพศ ชาย หญิง
 - สถานะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคคลทั่วไป

  ข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
 รายละเอียด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก
 - เนื้อหา สาระภายในเว็บไซต์
 - การออกแบบเว็บไซต์
 - การใช้สีตัวอักษร/สีพื้นของเว็บไซต์
 - การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
 - การใช้งานง่าย และความสะดวก
 - ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์
 - ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการตอบแบบสอบถามฯ