รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Data Science : Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21"
สถานที่ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่อบรม15 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
  • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส Mr.Chen Jin ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ รศ.ดร.สมชาย นำปรเสริฐชัย อาจารย์ สาโรจน์ เมาลานนท์ ผศ.ดร. ศจี ศิริไกร นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ นางมณีรัตน์ จอมพุก
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้