สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1. หนังสือวารสารและซีดีรอม


  คณะ  

  สาขา/วิชา  
2. หนังสือพิมพ์ของงานหอสมุดและสารสนเทศ


          (1)  หนังสือพิมพ์ภาษาไทย ++Download++

          (2)  หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ++Download++

          (3)  หนังสือพิมพ์ภาษาจีน ++Download++

3. e-Book


            E - Library มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ++Click++

4. วิทยานิพนธ์ ++Click++5. ฐานข้อมูลออนไลน์ ++Click++