หนังสือพิมพ์ออนไลน์

     การบริการหนังสือพิมพ์
          ให้บริการที่ชั้น 9 มีบริการทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง ถ้าต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 9
          นอกจากนี้ยังมีบริการในรูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดังนี้