รายงานปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน ตุลาคม 2562