สรุปปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ปีงบประมาณ 2562