รายงานปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน ธันวาคม 2562