รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน เมษายน 2562