รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน สิงหาคม 2562