รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน กรกฎาคม 2562