รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน มิถุนายน 2562