รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน พฤษภาคม 2562