รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน ตุลาคม 2562