ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ

     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2560
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2559
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2558

     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     - งานหอสมุด 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 61

     รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
     - ประจำเดือน มีนาคม 2562
     - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
     - ประจำเดือน มกราคม 2562
     - ประจำเดือน ธันวาคม 2561

     รายงานปัญหาการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
     - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
     - ประจำเดือน มกราคม 2562
     - ประจำเดือน ธันวาคม 2561
     - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
     - ประจำเดือน ตุลาคม 2561