ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ

     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2560
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2559
     - ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและสถิติการให้บริการ ประจำปี 2558

     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     - งานหอสมุด 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 61

     รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
     - ประจำเดือน มกราคม 2563
     - ประจำเดือน ธันวาคม 2562
     - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
     - ประจำเดือน ตุลาคม 2562
     - ประจำเดือน กันยายน 2562
     - ประจำเดือน สิงหาคม 2562
     - ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
     - ประจำเดือน มิถุนายน 2562
     - ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
     - ประจำเดือน เมษายน 2562
     - ประจำเดือน มีนาคม 2562
     - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
     - ประจำเดือน มกราคม 2562
     - ประจำเดือน ธันวาคม 2561

     รายงานปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
     - ประจำเดือน มกราคม 2563
     - ประจำเดือน ธันวาคม 2562
     - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
     - ประจำเดือน ตุลาคม 2562
     - สรุปปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ปีงบประมาณ 2562